+48 618 510 513

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ratuszova M. Szlachetka, N. Rulewicz s.c. siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 55, REGON: 634641716.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: info@ratuszova.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu określonym przepisami RODO, w szczególności:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych) – w szczególności w zakresie wizerunku mogącego zostać utrwalonym lub udostępnionym w celach marketingowych administratora; w zakresie przetwarzania danych osobowych (w tym wizerunku) z uwagi na ewentualne szkolenia czy kursy, w których będzie Pan/Pani brać udział, czy w zakresie ewentualnych, dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych oferowanych przez administratora – podpisanie niniejszej klauzuli jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody,
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – w zakresie rzetelnej realizacji praw i obowiązków Pana/Pani oraz administratora w zakresie łączącego strony stosunku prawnego, w szczególności w zakresie obowiązków kadrowych czy płacowych.
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego administratora) – w zakresie narzuconym przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przez szeroko rozumiane przepisy prawa podatkowego, pracy czy cywilnego, tj. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych obowiązków administratora,
d. art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona żywotnych interesów osoby) – w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz ich mienia, poprzez korzystanie z monitoringu na terenie obiektu i ewentualnego stosowania list obecności,
e. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów administratora lub os. trzeciej) – w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora z uwagi na poniesioną szkodę wyrządzoną przez pracownika.; w zakresie obrony przed potencjalnymi roszczeniami pracownika w stosunku do administratora.

4. Podanie danych osobowych wynikających z celów wskazanych w pkt. 3 ma charakter dobrowolny. Brak zgody na podanie niezbędnych danych osobowych skutkować może nie zawarciem stosownej umowy.

5. Do niezbędnych danych osobowych zaliczamy w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres mailowy, nr telefonu, nr PESEL nr dowodu osobistego oraz nr rachunku bankowego. Podpisanie niniejszej klauzuli jest równoznaczne z dobrowolną zgodą na przetwarzanie wskazanych danych osobowych.

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy między stronami oraz po tym okresie, w szczególności do momentu:
a. przedawnienia wszelkich roszczeń podatkowych oraz cywilnoprawnych administratora bądź pracownika,
b. cofnięcia zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych zebranych na podstawie uzyskanej zgody,
c. w kwestii danych osobowych zebranych za pośrednictwem monitoringu znajdującego się na terenie obiektu – przez okres 30 dni od dnia ich zarejestrowania przez administratora.

7. Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w ramach umowy nie są i nie będą profilowane i na tej podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, z wyłączeniem danych niezbędnych do celów marketingowych administratora (ust. 3 lit. a klauzuli).

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne, niezależne od administratora podmioty, w szczególności:
a. biura rachunkowe, księgowe, prawne (kancelarie), consultingowe, audytowe, marketingowe, wsparcia informatycznego, banki oraz pośrednicy płatności z których usług korzysta, bądź będzie korzystał administrator,
b. podmioty odpowiedzialne za obsługę i prawidłowe funkcjonowanie informatyczne przedsiębiorstwa administratora,
c. podmioty upoważnione do uzyskiwania, kontroli i przetwarzania zgromadzonych przez administratora danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem co do ich wcześniejszego przetwarzania) czy prawo do przenoszenia danych osobowych,
b. prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzyskanej zgody, bez wpływu na wcześniejszą zgodność ich przetwarzania z prawem.

10. Realizacja uprawnień wskazanych w pkt. 9 odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie na adres: Ratuszova M. Szlachetka, N. Rulewicz s.c., ul. Stary Rynek 55, 61-772 Poznań, bądź na adres mailowy: info@ratuszova.pl Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją wskazanych powyżej praw. Termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na ilość żądań bądź skomplikowany charakter żądania. Informacja o przedłużeniu terminu jest przekazywana wnioskodawcy, którego dane dotyczą w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny opóźnienia.

11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w momencie w których uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa